Odwiedź tę sekcję

WARUNKI KORZYSTANIA

  W tej sekcji

  1. OGRANICZONE WYKORZYSTANIE

  Treść niniejszego Serwisu oraz wszelkie publikowane w nim materiały stanowią własność intelektualną Firm lub ich licencjodawców; udzielamy Państwu jedynie ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i niepodlegającej cesji licencji na korzystanie z treści udostępnianych w ramach niniejszego Serwisu. Materiały te są chronione prawami autorskimi i traktatami obowiązującymi na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. Nasz status (a także status wszystkich zidentyfikowanych osób mających swój wkład) jako autorów treści zamieszczonych w naszym Serwisie musi być zawsze wskazany w przypadku korzystania z tych treści. Są Państwo zobowiązani do zachowania i uwzględnienia wszelkich uwag dotyczących praw autorskich i innych praw własności intelektualnej na stronach pobranych i wydrukowanych z niniejszego Serwisu. Nie mają Państwo prawa używać nazwy i znaków towarowych żadnej z Firm bez uprzedniej zgody odpowiedniej Firmy. Nie wolno Państwu rozpowszechniać, zmieniać ani wykorzystywać, w całości lub w części, treści publikowanych w ramach Serwisu, w tym całej treści, powiązanych z nią obrazów oraz materiałów audio i wideo, w celach publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Firm. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że, o ile prawo nie stanowi inaczej, wszystkie treści publikowane w niniejszym Serwisie podlegają prawu autorskiemu i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Firm oraz odpowiednich autorów w żaden sposób inny niż zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszych Warunkach Korzystania lub z postanowieniami określonymi w tekście na danej stronie. Żadna z Firm ani żadna z innych osób trzecich nie będzie cedować ani przenosić na Państwa żadnej z korzyści ani żadnego z praw osobistych lub majątkowych wynikających ze wskazanych znaków towarowych, patentów, praw własności oraz pozostałych praw własności intelektualnej.

  2. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Niniejszy Serwis oraz oferowane w ramach niego usługi są skierowane do międzynarodowego grona odbiorców będących pracownikami służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej; nie są one skierowane do pracowników służby zdrowia ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Mogą Państwo odwiedzić Serwis i korzystać z niego na własne ryzyko. Treści publikowane w niniejszym Serwisie mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny i nie stanowią porady lub diagnozy medycznej, na której można polegać. Nie mogą one być interpretowane jako porada lub zalecenie, a zawarte w nich informacje nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek decyzji lub działań; dotyczy to również wszelkich informacji medycznych zamieszczanych w ramach Serwisu, które nie mogą zastąpić szczegółowej porady medycznej dostosowanej do potrzeb konkretnego pacjenta. Ani niniejszy Serwis, ani treści w nim zamieszczane nie mają na celu zastąpienia porady lub diagnozy pracownika służby zdrowia; w zakresie wszelkich pytań dotyczących stanu zdrowia zawsze zalecane jest zasięgnięcie pomocy u kompetentnego pracownika służby zdrowia. W Serwisie mogą znajdować się nieścisłości i błędy typograficzne. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian, poprawek i/lub ulepszeń w aktualnie zamieszczonych treściach oraz w programach i produktach opisywanych w informacjach bez uprzedniego powiadomienia. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje zamieszczone w naszym Serwisie, nie składamy żadnych wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń, rękojmi ani gwarancji co do dokładności, kompletności lub aktualności treści znajdujących się w naszym Serwisie. Jeśli są Państwo użytkownikiem biznesowym lub pracownikiem służby zdrowia, wyłączamy wszelkie dorozumiane zastrzeżenia, gwarancje, oświadczenia oraz inne warunki, jakie mogą mieć zastosowanie do niniejszego Serwisu lub jakichkolwiek zamieszczanych w nim treści. Jeśli są Państwo użytkownikiem konsumenckim, nasz Serwis udostępniany jest wyłącznie do użytku domowego i prywatnego, w związku z czym niniejszym oświadczają Państwo, że nie będą wykorzystywać naszej strony w żadnych celach komercyjnych lub biznesowych. Nie wyłączamy i nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności względem Państwa w przypadkach, w których byłoby to niezgodne z prawem. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, ani Firmy, ani inne osoby uczestniczące w procesie rozwoju i prowadzenia niniejszego Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za żadne usterki, szkody, utracone dane lub błędy w treściach Serwisu, jakie mogą powstać – bezpośrednio, pośrednio lub w sposób przypadkowy – w związku z nawiązaniem połączenia, przeglądaniem lub pobieraniem danych podczas wizyty w niniejszym Serwisie. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność naszego Serwisu w całości lub w części z powodów biznesowych i operacyjnych bez podania przyczyny i bez uprzedniego powiadomienia.

  3. ŁĄCZA DO STRON OSÓB TRZECICH

  W przypadku, gdy w niniejszym Serwisie znajdują się łącza do innych stron i materiałów dostarczanych przez osoby trzecie, łącza te podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Łącza te nie powinny być interpretowane jako poparcie z naszej strony dla tych stron lub dla zamieszczonych na nich informacji. Nie mamy żadnej kontroli nad treścią tych stron i materiałów. W niniejszym Serwisie mogą znajdować się informacje i materiały zamieszczone przez innych jego użytkowników, w tym na tablicach ogłoszeń, w pokojach rozmów oraz na forach. Informacje i materiały te nie zostały przez nas ani zweryfikowane, ani zatwierdzone. Poglądy wyrażone przez innych użytkowników naszego Serwisu nie odzwierciedlają naszych poglądów lub wartości.

  4. ZASADY POSTĘPOWANIA

  Przy korzystaniu z Serwisu zgadzają się Państwo przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji. Od użytkowników Serwisu oczekujemy poszanowania dla prawa oraz dla praw i godności innych osób. Z naszego Serwisu oraz oferowanych w jego ramach usług nie można korzystać:

  w żaden sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lub regulacje;

  w żaden sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy bądź mający niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek;

  w celu spowodowania krzywdy lub usiłowania spowodowania krzywdy bądź w jakikolwiek inny sposób naruszający prawa lub godność innych osób;

  w celu dręczenia, obrażenia, zastraszenia lub poniżenia jakiejkolwiek osoby;

  w celu podszycia się pod jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, w tym między innymi pod przedstawiciela Firmy;

  w celu przekazywania lub przesyłania jakichkolwiek niepożądanych lub niedozwolonych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym bądź jakichkolwiek innych podobnych form oferowania usług;

  w celu umieszczenia w ramce lub stworzenia kopii lustrzanej jakiejkolwiek części Serwisu;

  w celu utworzenia bazy danych poprzez pobranie i przechowywanie zawartości Serwisu;

  w celu świadomego przekazywania jakichkolwiek danych oraz wysyłania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki komputerowe, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu wywarcia niekorzystnego wpływu na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego; lub

  w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszego Serwisu, do serwera, na którym nasz Serwis jest przechowywany bądź do jakichkolwiek serwerów, komputerów lub baz danych podłączonych do naszego Serwisu.

  Korzystając z naszego Serwisu, zgadzają się Państwo również:

  nie odtwarzać, powielać, kopiować lub odsprzedawać jakiejkolwiek części naszego Serwisu w sposób naruszający postanowienia naszych Warunków Korzystania;

  nie uzyskiwać nieupoważnionego dostępu do, nie zakłócać pracy, nie uszkadzać ani nie dezorganizować:

  żadnej części naszej strony;

  żadnego sprzętu lub sieci, na których przechowywana jest nasza strona;

  żadnego oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia naszej strony; lub

  żadnego sprzętu, sieci lub oprogramowania stanowiących własność osób trzecich lub przez nie wykorzystywanych.

  W przypadku powzięcia przez nas wiadomości o jakichkolwiek działaniach, informacjach lub materiałach wysłanych, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Serwisu lub w związku z nim, które mogą naruszać niniejsze Warunki Korzystania, mamy prawo, ale nie obowiązek, usunąć odpowiednie informacje lub materiały, zablokować dostęp do tych informacji lub materiałów bądź uniemożliwić Państwu korzystanie z naszych stron, ze skutkiem natychmiastowym. Mamy również prawo do ujawnienia Państwa tożsamości osobom trzecim, które twierdzą, że jakiekolwiek treści zamieszczone lub przesłane przez Państwa na nasz Serwis stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

  5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TECHNICZNA

  Wdrożyliśmy najnowocześniejsze środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności, spójności, dostępności i odporności naszego Serwisu. Rozumiemy jednak, iż nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo na 100%, w związku z czym nie gwarantujemy wolności naszego Serwisu od błędów, luk dnia 0, złośliwego oprogramowania oraz wirusów. Są Państwo odpowiedzialni za skonfigurowanie Państwa infrastruktury informatycznej, oprogramowania komputerowego oraz platformy dostępu do naszego Serwisu oraz za odpowiednie z nich korzystanie. Zalecamy stosowanie firewalla oraz programów chroniących przed złośliwym oprogramowaniem. W zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności i nie możemy być pociągani do odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Państwa komputer lub jakąkolwiek inną własność przy łączeniu się z niniejszym Serwisem lub przy uzyskiwaniu dostępu do, korzystaniu z i przeglądaniu jego treści, w tym za żadne zdarzenia niepożądane, jakie mogą wystąpić przy pobieraniu jakichkolwiek materiałów, danych, danych tekstowych, obrazów lub materiałów wideo i audio. Ponadto, w zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, bezpośrednie lub pośrednie, straty lub koszty, jakie mogą wynikać z niewłaściwego działania lub nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu lub z podobnych przyczyn.

  6. OCHRONA I DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

  Nasz Polityka Prywatności dla Serwisu (dalej zwana „Polityką Prywatności”) oraz Polityka Plikow Cookie dla Serwisu (dalej zwana „Polityką Plików Cookie”) określa warunki, na których przetwarzamy wszelkie pobrane od Państwa lub przekazane nam przez Państwa dane osobowe. Uzyskując dostęp do niniejszego Serwisu są Państwo zobowiązani zapoznać się z warunkami naszej Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookie. Warunki Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookie stanowią integralną część niniejszych Warunków Korzystania. Niektóre usługi oferowane w ramach niniejszego Serwisu nie wymagają uprzedniej identyfikacji, dzięki czemu zapewniamy dostęp do ich zawartości bez konieczności ujawnienia przez Państwa swojej tożsamości. Jednakże w pewnych przypadkach, aby mogli Państwo odwiedzić niektóre sekcje, konieczne jest zweryfikowanie Państwa tożsamości, aby sprawdzić, czy mają Państwo prawo dostępu do tych sekcji (szczególnie dotyczy to przypadków, gdy są Państwo pracownikiem służby zdrowia, a w ramach Serwisu wyświetlamy szczególną zawartość przeznaczoną dla pracowników służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami). Jeśli postanowią Państwo nie podawać żądanych danych osobowych, przyjmują Państwo do wiadomości, iż mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych sekcji niniejszego Serwisu.

  Następujące kanały Serwisu są zarezerwowane dla użytkowników zarejestrowanych (w szczególności pacjentów i pracowników służby zdrowia, dla których zawartość Serwisu jest przeznaczona):

  treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia znajdujące się na stronach Serwisu dotyczących opieki zdrowotnej;

  materiały dostępne tylko dla użytkowników, którym produkt leczniczy został przepisany przez pracownika służby zdrowia i którzy są już w posiadaniu tego produktu leczniczego.

  Nasz Serwis jest udostępniany bezpłatnie. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących ciągłej dostępności lub nieprzerwanego działania naszego Serwisu lub jakichkolwiek treści w nim zamieszczonych. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność naszego Serwisu w całości lub w części z powodów biznesowych i operacyjnych. O każdym przypadku zawieszenia lub wycofania postaramy się poinformować Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Jeżeli wybiorą lub otrzymają Państwo kod identyfikacyjny, hasło lub inną informację mającą na celu weryfikację Państwa tożsamości, są Państwo zobowiązani traktować tą informację jako poufną. Ujawnianie tej informacji osobom trzecim jest zabronione. Mamy prawo w dowolnym momencie dezaktywować kod identyfikacyjny lub hasło użytkownika, zarówno wybrane przez Państwa, jak i przydzielone przez nas, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie przestrzegają Państwo jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Korzystania.

  Jeżeli powzięli Państwo wiadomość lub podejrzenie, że jakakolwiek osoba inna niż Państwo zna Państwa kod identyfikacyjny lub hasło, są Państwo zobowiązani niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie pocztą elektroniczną na adres [email protected].

  7. ŁĄCZA DO STRON INTERNETOWYCH FIRMY, RAMKI

  Mogą Państwo zamieścić łącze do naszego Serwisu, pod warunkiem, że zrobią to Państwo w sposób uczciwy i zgodny z prawem, a także nienarażający naszej reputacji na szkodę oraz tej reputacji niewykorzystujący. Nie wolno Państwu zamieścić łącza w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania z nami bądź aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeżeli takie powiązanie, aprobata lub poparcie nie istnieją.

  8. PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW

  Nieprzestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania stanowi istotne naruszenie warunków, na mocy których mogą Państwo korzystać z naszego Serwisu, i może prowadzić do podjęcia przez nas następujących działań:

  natychmiastowe, tymczasowe lub stałe, wycofanie Państwa prawa do korzystania z naszego Serwisu;

  natychmiastowe, tymczasowe lub stałe, usunięcie wszelkich wpisów lub materiałów zamieszczonych przez Państwa w naszym Serwisie;

  wydanie ostrzeżenia;

  wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Państwu w celu uzyskania, na zasadzie odszkodowania, zwrotu wszelkich kosztów (w tym m.in. uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia;

  podjęcie dalszych działań prawnych przeciwko Państwu; lub

  ujawnienie organom ścigania takich informacji, jakie w sposób uzasadniony uznamy za konieczne.

  9. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

  O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, niniejsze Warunki Korzystania, ich przedmiot i zawarcie (oraz wszelkie pozaumowne spory i roszczenia) podlegają prawu węgierskiemu. Obie Firmy zgadzają się na wyłączną właściwość sądów węgierskich.

  10. KONTAKT Z NAMI

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Serwisu lub niniejszych Warunków Korzystania, prosimy o kontakt z Firmami pocztą elektroniczną na adres: [email protected].
  strzałka