Odwiedź tę sekcję

Diagnoza

  • Kluczowe znaczenie ma rozpoznanie fazy prodromalnej i określenie stopnia jej nasilenia.

W tej sekcji

Wykrywanie wczesnych objawów

Według obowiązujących wytycznych, diagnoza nie jest możliwa przed wystąpieniem pierwszych ostrych objawów psychotycznych.
Jednakże wykrycie objawów prodromalnych może mieć kluczowe znaczenie dla hamowania dalszego rozwoju lub podjęcia wczesnej interwencji.

W przypadku stwierdzenia objawów prodromalnych można próbować ograniczyć znane czynniki ryzyka wpływające na rozwój schizofrenii: stres, życie w mieście, emigracja, marihuana itp.


Narzędzia diagnostyczne

Schizofrenię diagnozuje się w oparciu o objawy. Choć możliwe jest zbadanie pewnych cech biologicznych i fizycznych, zazwyczaj nie są one wykorzystywane do postawienia diagnozy. 1
Podczas rozmowy z pacjentem lub bliską mu osobą na temat potencjalnego rozpoznania schizofrenii, lekarz będzie stosował te same rutynowe kroki.
Badania diagnostyczne w kierunku rozpoznania schizofrenii powinny ocenić wpływ trzech grup objawów na funkcjonowanie osoby dotkniętej tą chorobą.2 Badania w kierunku postawienia diagnozy i wykluczenia innych zaburzeń mogą obejmować:3

Badanie fizykalne mające na celu wykluczenie innych potencjalnych przyczyn objawów

Badania w celu wykluczenia inych potencjalnych rozpoznań oraz badania przesiewowe pod kątem używania alkoholu i substancji odurzających

Ocenę psychiatryczną w celu sprawdzenia stanu psychicznego

Ocenę kryteriów diagnostycznych dla schizofrenii

Uznany w środowisku międzynarodowym podręcznik dotyczący kryteriów diagnostycznych zaburzeń psychicznych ( DSM-5)4 zawiera najbardziej aktualne kryteria rozpoznawania schizofrenii, z których lekarz korzysta w celu postawienia diagnozy.
Narzędzie to przedstawia szereg objawów i cech, które powszechnie występują w przypadku schizofrenii. Jednakże nie każdy z opisanych w DSM-5 objawów wystąpi u danego pacjenta
U każdego pacjenta może wystąpić niepowtarzalna kombinacja objawów.5

Potencjalne rozpoznania różnicowe obejmują zaburzenia afektywne dwubiegunowe, guzy mózgu, chorobę Wilsona, nadczynność tarczycy oraz choroby zakaźne, takie jak grypa, borelioza i HIV, które również mogą powodować zmiany w psychice danej osoby.6


Przebieg choroby

Należy również zaznaczyć, że schizofrenia nie przebiega liniowo.
Z uwagi na fakt, iż schizofrenia cechuje się tak dużym zróżnicowaniem osobniczym, zazwyczaj lepiej jest ją opisać poprzez spojrzenie na jej trzy fazy, jakie występują w ciągu całego życia: prodromalną, ostrą i stabilną.7,8

Rodzaje objawów

Dla postawienia diagnozy schizofrenii wytyczne DSM-5 zalecają stwierdzenie obecności co najmniej dwóch objawów przez co najmniej miesiąc4 Najczęstszymi objawami, tzw. objawami pozytywnymi są urojenia, halucynacje, zaburzenia ruchowe oraz chaotyczna mowa lub zachowanie.4 Drugą istotną grupą objawów są objawy negatywne, nazywane inaczej ubytkowymi, takie jak np. brak emocji, ograniczona chęć rozmowy, zmniejszenie motywacji do działania, obniżenie energii życiowej.4 Mogą również występować zaburzenia funkcji poznawczych, objawiające się np. problemami w podejmowaniu świadomych decyzji i wyborów oraz myśleniu w sposób zdezorganizowany.9

Przy znacznym nasileniu takich objawów może dochodzić do wycofania się osoby chorej z życia lub jej izolacji od innych ludzi.

Referencje

  1. Messinger JW. Clin Psychol Rev. 2011 Feb;31(1):161-8;
  2. WebMD Diagnostic Tests for Schizophrenia. https://www.webmd.com/schizophrenia/diagnostic-tests-schizophrenia#1 [Accessed July 2019]
  3. Mayo Clinic Schizophrenia Diagnosis. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/schizophrenia/diagnosis-treatment/drc-20354449 [Accessed July 2019]
  4. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)
  5. NICE CG178 https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
  6. Medscape Schizophrenia Differential Diagnoses. https://emedicine.medscape.com/article/288259-differential [Accessed July 2019]
  7. AIPC Overview of Schizophrenia. https://www.aipc.net.au/articles/an-overview-of-schizophrenia/ [Accessed July 2019]
  8. CPA Schizophrenia: A journey to recovery. https://www.schizophrenia.ca/docs/RoadtoRecoveryschzhioph-web.pdf [Accessed July 2019]
  9. National Institute of Mental Health Schizophrenia. 2009
Login to Unlock

Leczenie i remisja

Po rozpoznaniu schizofrenii lekarz przeprowadzi rozmowę z diagnozowaną osobą na temat rozpoczęcia planu leczenia. Po rozpoczęciu leczenia istnieją dwa główne ce

więcej…
Login to Unlock

Mity i fakty

Możesz już mieć pewne z góry wyobrażenia na temat schizofrenii, ale czy znasz mity z prawd? Poznaj powszechne mity na temat schizofrenii i stojących za nimi pra

więcej…
strzałka