Polityka Prywatności

  W tej sekcji


  Celem niniejszej pełnej Polityki prywatności („Polityka”) jest dostarczenie szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdy odwiedzasz witrynę www.schizofrenia-reaguj.pl (dalej: „Strona internetowa” lub „Witryna”). Osoby, których dane dotyczą, w wieku poniżej 16 lat (dalej: „osoby niepełnoletnie”) nie są uprawnione do korzystania z naszych Usług i prosimy, aby osoby niepełnoletnie nie przesyłały żadnych danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką oraz Regulaminem strony internetowej. Możemy zmienić Politykę w dowolnym momencie, aktualizując ten wpis, a w razie potrzeby uzyskamy Twoją zgodę na zmiany. Możesz sprawdzić, kiedy Polityka została ostatnio zmieniona, odwołując się do legendy „Ostatnia aktualizacja” na górze niniejszej Polityki.
  Niniejsza Strona internetowa może zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich. Te powiązane strony internetowe nie są pod naszą kontrolą i posiadają własne polityki prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za postępowanie dotyczące prywatności na takich powiązanych stronach internetowych.

  ADMINISTRATOR
  DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony internetowej jest Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”, „my”, „nasze”, „nas”) z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Twoje dane chronione są w odpowiedni sposób, zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
  OBOWIĄZKI ADMINISTARTORA Spółka jest odpowiedzialna za posiadanie procedur zapewniających zgodną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, postępowania w przypadku naruszeń bezpieczeństwa, przeprowadzania oceny wpływu na ochronę danych, zarządzania wnioskami osób, których dane dotyczą oraz wdrażania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz środków ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą lub zmianą oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem, nadużyciem lub innym przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych. W celu realizacji naszych obowiązków korzystamy z pomocy podmiotów przetwarzających na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na terenie UE i nie zamierzamy ich przekazywać do państw trzecich poza UE/EOG.
  JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?Wykorzystamy Twoje dane w celu:
  • funkcjonowania Serwisu : przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji Regulaminu Strony oraz do prawidłowego działania Strony internetowej.
  Powiadomienia o działaniach niepożądanych: w odniesieniu do powiadomień o działaniach niepożądanych podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz wymóg prawny zgodności z europejskimi i krajowymi przepisami dotyczącymi nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Po przesłaniu nam zgłoszenia poinformujemy Cię w osobnej informacji wynikającej z naszej Deklaracji o Ochronie Prywatności w zakresie PV/Informacji Medycznej dotyczącej nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
  JAKIE DANE OSOBOWE O TOBIE PRZETWARZAMY?W celach określonych powyżej przetwarzamy wymienione poniżej kategorie danych:
  Dane osobowe odwiedzających witrynę: typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, witryna, z której nas odwiedzasz (adres URL strony odsyłającej), strony internetowe, które odwiedzasz, odwiedzanie naszej Strony internetowej, datę i godzinę wejścia oraz adres protokołu internetowego (IP).
  Dane pracownika ochrony zdrowia: tylko dla uwierzytelnionych użytkowników – wynik uwierzytelnienia, płeć, tytuł, imię, nazwisko, zawód, specjalizacja (tylko dla lekarzy), adres e-mail, numer pozwolenia wykonywania zawodu oraz status potwierdzenia.
  Dane analityczne : loginy, przeglądane strony i pobrane dokumenty.
  Dane powiadomienia o działaniach niepożądanych : nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w związku z jakimkolwiek powiadomieniem o działaniach niepożądanych na Stronie internetowej
  www.schizofrenia-reaguj.pl. Przetwarzamy powiązane dane wyłącznie za pośrednictwem naszej dedykowanej strony internetowej do zgłaszania działań niepożądanych pod adresem https://www.gedeonrichter.pl/zgloszenie-dzialania-niepozadanego/
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jako pracownika ochrony zdrowia na podstawie Twojej zgody jest dobrowolne.
  PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Aby przetwarzać Twoje dane osobowe, możemy opierać się na poniższych podstawach prawnych:
  • Twoja zgoda udzielona nam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawa umowna).
  • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest możliwe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes Administratora).
  • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasze zobowiązania prawne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (Obowiązek prawny).
  Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celach i podstawach prawnych wskazanych poniżej:

  Cel przetwarzania danych
  Kategorie przetwarzanych danych osobowych
  Podstawa prawna przetwarzania
  Obsługa strony internetowej
  • Dane osobowe odwiedzających Stronę internetową
  • Dane pracownika ochrony zdrowia (tylko dla uwierzytelnionych użytkowników)
  Podstawa umowna
  Uzasadniony interes Administratora
  Analiza marketingowa
  • Dane pracownika służby zdrowia
  Zgoda
  Komunikacja marketingowa
  • Dane kontaktowe pracownika służby zdrowia
  Zgoda
  Powiadomienie o niepożądanym działaniu
  • Dane osobowe powiadamiającego o działaniach niepożądanych
  Obowiązek prawny
  UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORAPrzeprowadziliśmy test równowagi, aby stwierdzić nasze przeważające uzasadnione interesy. Rozważyliśmy, w jakim stopniu nasze działania związane z przetwarzaniem danych mogą wpłynąć na Twoje prawa i wolności, a także strukturę organizacyjną i działalność Spółki oraz udzielane przez nas gwarancje prywatności. Na tej podstawie doszliśmy do wniosku, że nasze odpowiednie aktywacje przetwarzania danych (jak opisano poniżej) nie ograniczają nieproporcjonalnie Twoich interesów, praw i wolności.


  Czynność przetwarzania
  Test równowagi
  Website Obsługa strony internetowej
  Udostępniając Stronę internetową Spółka oceniła swój uzasadniony interes i na tej podstawie stwierdziła, że jeśli odwiedzasz naszą Stronę, to mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie, który jest ściśle niezbędny do udostępnienia i działania Strony. Gromadzimy Twoje dane osobowe jako niezidentyfikowanego odwiedzającego stronę internetową w celach analitycznych na podstawie Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody (w odniesieniu do analitycznych plików cookie) w celu ulepszenia naszych usług i naszych stron internetowych.  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących naszych uzasadnionych interesów, prosimy o zapoznanie się z naszymi danymi kontaktowymi pod adresem www.schizofrenia-reaguj.pl.
  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?Mając na uwadze, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania dostępu do Strony, a następnie będą udostępniane w formie anonimowej wyłącznie w celach wskazanych powyżej, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów, spełniając jednocześnie wszelkie wymogi prawne. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Twoich danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i obowiązujących wymogów prawnych.
  Będziemy przetwarzać i przechowywać dane osobowe w związku z Twoją wizytą na naszej Stronie Internetowej przez okres 6 miesięcy po Twojej wizycie.
  KTO MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?Nie ujawnimy żadnych Twoich danych osobowych stronom trzecim, żadnym zewnętrznym organom lub organizacjom, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, lub chyba że wyrazisz zgodę na przekazanie danych lub przekazanie danych jest wymagane lub dozwolone przez prawo.
  Możemy angażować zewnętrznych dostawców jako podmioty przetwarzające dane do świadczenia nam usług i udostępniania danych osobowych takim stronom trzecim, jak również doradcom prawnym i innym, konsultantom, którzy nam pomagają. Niemniej jednak w takim przypadku zawsze zapewnimy poufność Twoich danych osobowych, na przykład poprzez zawarcie umowy o zachowaniu poufności i nieujawnianiu informacji lub zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych.
  W czasie obowiązywania niniejszej Polityki Spółka zaangażowała poniższe podmioty przetwarzające dane w związku z działaniem tej Strony i świadczeniem jej usług :
  Amarone Ltd . – H-1142 Budapest, 112. Erzsébet királyné str., – Obsługa strony internetowej
  PharmiWeb 2002 Limited – One Station Square, Bracknell, RG12 1QB, Wielka Brytania, – Tworzenie i projektowanie stron internetowych
  Kanga Health Ltd – Meadow side, Mountbatton Way, Congleton, Cheshire, CW12 1DY Wielka Brytania – Newsletter Database Processor
  Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA – Google Analytics (wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu zgody na analityczne pliki cookie).
  DocCheck – DocCheck Community GmbH, Industry Services, Vogelsanger Str. 66, D-50823 Kolonia.
  TWOJE PRAWA Masz prawo do skorzystania ze swoich praw wskazanych poniżej:
  1. Prawo dostępu: Masz prawo zapytać, czy posiadamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak jest, zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe posiadamy. Będziemy również musieli odpowiadać na pytania dotyczące m.in. powodów, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe, szczegółów o tym, jakie dane posiadamy i komu udostępniliśmy dane. Nie jest to jednak prawo bezwzględne, a interesy innych osób mogą ograniczać Twoje prawa dostępu.
  2. Prawo do sprostowania: Na żądanie jesteśmy zobowiązani do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne.
  3. Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): W pewnych okolicznościach jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach jesteśmy zobowiązani do ograniczenia wykorzystania danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą. W takich przypadkach możemy wykorzystywać dane tylko do określonych, ograniczonych celów określonych przez prawo.
  5. Prawo do przenoszenia danych: Możesz mieć prawo do otrzymania swoich danych osobowych, do których mamy dostęp, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, wówczas możesz skorzystać również z prawa żądania przekazania tych danych innemu podmiotowi za naszym pośrednictwem i bez przeszkód z naszej strony.
  6. Prawo do sprzeciwu: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z dowolnego powodu związanego z Twoją sytuacją, ale w takim przypadku możemy nie być w stanie przetwarzać Twoich danych osobowych. Jeżeli przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu, a skorzystanie z tego prawa jest uzasadnione, Twoje dane osobowe, nie będą dalej przetwarzane. Skorzystanie z tego prawa nie wiąże się z żadnymi kosztami.
  7. Prawo do złożenia skargi: Jeśli uważasz, że Twoje prawa do prywatności i ochrony danych zostały naruszone, możesz skontaktować się z odpowiednim organem nadzoru nad ochroną danych osobowych w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Biuro, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: [email protected]
  INSPEKTOR OCHRONY DANYCHAby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej Polityki prywatności i plików cookie oraz w odniesieniu do zapytań i wniosków dotyczących prywatności i ochrony danych przez osoby, których dane dotyczą, prosimy o zapoznanie się z naszymi danymi kontaktowymi pod adresem www.schizofrenia-reaguj.pl.
  Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].
  Pokazuję 0 wyników.
  Zaloguj się aby zobaczyć 0 wyników.